fbpx

Gràfica Publicitària

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

 A l’acabar els estudis s’obtè el títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00.

Fonaments de la Representació i l’Expressió Visual 99 hores
Fotografia 99 hores
Història de la Imatge Publicitària 99 hores
Fonaments del Disseny Gràfic 99 hores
Llenguatge i tecnologia audiovisual 197 hores
Mitjans Informàtics 99 hores
Projectes de Gràfica Publicitària 198 hores
Projectes (Aprenentatge basat en projectes d’empresa) 150 hores
Projecte Integrat 99 hores
Tipografia 165 hores
Teoria de la imatge 66 hores
Teoria de la Publicitat i Màrqueting 99 hores
Formació i orientació laboral 66 hores
Taller d’autoedició (Crèdits de lliure disposició / Hores de lliure elecció) 165 hores
Formació pràctica en empreses estudis o tallers 300 hores
TOTAL 2.000 hores
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:
 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts.
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat 
tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.
Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés que consta d’una part específica i una part comuna. Per fer-la cal:
 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.
 • Tenir 18 anys o complir-los l’any en què es fa la prova, si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.
Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Proves d’accés

La prova s’estructura en dues parts: La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. En el cas d’haver-se examinat de matemàtiques, la superació d’aquesta part de la prova també dona accés a cicles de formació professional. El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional. Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:
 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària, que els permet accedir:
 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 • Al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.
  • Direcció d’art.
  • Direcció creativa.
  • Preparació d’arts finals per imprimir-les correctament.
  • Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics  i de retolació manual per a diferents aplicacions.
  • Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció.