fbpx

Ceràmica Artística

Aquests estudis capaciten per realitzar projectes ceràmics i per investigar materials, formes, acabats i decoracions per aconseguir resultats personalitzats.

A l’acabar els estudis s’obtè el títol de tècnic/a superior en ceràmica artística.

La durada és de 2.000 hores (1.882 en un centre educatiu i 118 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 15:00 a 21:00.

Dibuix artístic165 hores
Dibuix tècnic99 hores
Volum165 hores
Història de la ceràmica99 hores
Mitjans informàtics99 hores
Materials i tecnologia: Ceràmica165 hores
Taller ceràmic693 hores
Projectes de ceràmica artística132 hores
Projecte integrat100 hores
Formació i orientació laboral66 hores
Fase de pràctiques en empreses estudis i tallers118 hores
TOTAL2.000 hores

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts.
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat 
tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés que consta d’una part específica i una part comuna. Per fer-la cal:

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.
 • Tenir 18 anys o complir-los l’any en què es fa la prova, si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Proves d’accés

La prova s’estructura en dues parts:

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. En el cas d’haver-se examinat de matemàtiques, la superació d’aquesta part de la prova també dona accés a cicles de formació professional.

El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior en ceràmica artística, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 • Al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • Ceràmica artística.
  • Avantprojectes i maquetes de peces ceràmiques.
  • Realització de peces de ceràmica artística, relleus, murals i elements decoratius.
  • Restauració i conservació de ceràmiques artístiques.
  • Manteniment dels equips tècnics.