fbpx
Via d’arts escèniques, música i dansa

Via d’arts escèniques, música i dansa

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

La modalitat d’arts escèniques, música i dansa s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d’intèrpret entorn del món de les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 08:40 a 15:00.

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Ciències del món contemporani
 • Filosofia
 • Història de la filosofia
 • Història
 • Educació física

Matèria comuna d’opció

 • Fonaments de les arts 1
 • Fonaments de les arts 2

Matèries de modalitat i específiques

 • Anatomia aplicada
 • Arts escèniques
 • Cultura audiovisual
 • Història de la música i de la dansa
 • Literatura universal
 • Literatura catalana
 • Taller de teatre 1
 • Taller de teatre 2
 • Estada a l’empresa

Treball de recerca

 • El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.

2 cursos acadèmics, 30 hores setmanals.

Per accedir al batxillerat artístic (via arts escèniques, música i dansa) cal:

 • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO).
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) o tècnic superior o tècnica superior d’un cicle formatiu de grau superior (CFGS). En aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.

 

Les persones que superen el batxillerat artístic (via arts escèniques, música i dansa), obtenen un títol de batxiller o batxillera que els permet accedir:

 • A la universitat (un cop aprovades les proves d’accés).
 • A un cicle formatiu de grau superior de formació 
  professional específica o d’arts plàstiques i disseny (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada).
 • A un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés (si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l’alumnat que ha cursat una modalitat de batxillerat determinada).
 • Als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés).
 • Al món laboral.