fbpx
Escultura Aplicada a l’Espectacle

Escultura Aplicada a l’Espectacle

Aquests estudis capaciten per:

Elaborar obres d’ornamentació, ambientació i caracterització mitjançant tècniques escultòriques que formen part de qualsevol tipus d’espectacle a partir d’un projecte o d’un encàrrec professional determinat.

Planificar el procés de realització mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, tot garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l’obtenció del producte acabat amb qualitat i seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.881 en un centre educatiu i 119 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 16:00 a 21:00.

Dibuix Artístic 165 hores
Dibuix Tècnic 99 hores
Volum
165 hores
Aplicacions Informàtiques 99 hores
Formació i Orientació Laboral 66 hores
Història de la Escultura 99 hores
Projectes d’Escultura Aplicada a l’Espectacle 165 hores
Materials i Tecnologia d’Escultura Aplicada a l’Espectacle 132 hores
Taller de Buidatge i Modelat 231 hores
Taller d’Estructures i Muntatges 165 hores
Escultura Efímera 198 hores
Taller d’Acabats Polícroms 99 hores
Projecte Integrat 99 hores
TOTAL 2.000 hores

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts.
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat 
tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés que consta d’una part específica i una part comuna. Per fer-la cal:

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.
 • Tenir 18 anys o complir-los l’any en què es fa la prova, si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Proves d’accés

La prova s’estructura en dues parts:

La part comuna comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. En el cas d’haver-se examinat de matemàtiques, la superació d’aquesta part de la prova també dona accés a cicles de formació professional.

El contingut de la part específica fa referència a les matèries de modalitat del Batxillerat d’Arts, relacionats amb els blocs següents: fonaments de l’art i del disseny, la cultura audiovisual i els seus mitjans, els sistemes de representació tècnica i les tècniques d’expressió bidimensional i tridimensional.

Consta d’un exercici a escollir entre tres opcions:

 1. Comunicació i disseny
 2. Expressió artística
 3. Art i tecnologia
 

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior escultura aplicada a l’espectacle, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 • Al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • Encarregat de taller de realització d’elements ornamentals, decoratius i escultòrics en material divers d’ús relacionat amb el món de l’espectacle,
  •  Projectista d’obres d’ambientació escenogràfica, ornamentals, decoratives o escultòriques, en diferents materials, per usar en qualsevol tipus d’espectacle.
  •  Realitzador d’obres d’ambientació escenogràfica ornamentals, decoratives o escultòriques, en diferents materials, per a ús en qualsevol tipus d’espectacle.
  •  Creador i realitzador d’objectes ornamentals i funcionals que precisin processos escultòrics per a esdeveniments, reclams publicitaris, indicadors, tipografia, recreació d’àrees de descans, jardins, parcs, centres comercials i altres espais públics.
  •  Creador i realitzador de màscares, titelles i marionetes, elements propis de teatre i celebracions populars.
  •  Responsable de realització de utillatge per a espectacles en viu.
  •  Responsable de material d’escena.