fbpx
Formació pràctica en centres de treball

Formació pràctica en centres de treball

Són pràctiques que realitza l’alumnat d’ensenyaments de Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Superiors de Disseny, en centres de treball situats entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Aquestes pràctiques i estades formen completen el programa formatiu d’aquests ensenyaments, i no estan retribuïdes.

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • Completar la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’acostament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del crèdit de formació en centres de treball pe a l’alumnat d’estudis post obligatoris.

Les pràctiques i estades a les empreses van acompanyades d’una cobertura mèdica per part de l’alumnat matriculat.

 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·aborar en la formació del/de la jove aprenent.
 • Oferir l’accès del/de la jove estudiant a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres educatius.

La formació pràctica en centres de treball no implica serveis retribuïts ni cap vinculació laboral.

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de l’ensenyament corresponent, organitzada en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de manera intensiva.

A l’escola:

 • El/la coordinador/a de formació professional.
 • Els/les tutors/res de pràctiques professionals.

A l’empresa:

 • Una persona responsable (tutor/a d’empresa), que en fa el seguiment amb el/la tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.

A l’administració:

 • La Unitat de Relacions Escola-Empresa del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’encarrega d’autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.