Escultura Aplicada a l’Espectacle

Aquests estudis capaciten per:

– Elaborar obres d’ornamentació, ambientació i caracterització mitjançant tècniques escultòriques que formen part de qualsevol tipus d’espectacle a partir d’un projecte o d’un encàrrec professional determinat.

– Planificar el procés de realització mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció.

– Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, tot garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins a l’obtenció del producte acabat amb qualitat i seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.881 en un centre educatiu i 119 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 16:00 a 21:00.

Dibuix Artístic165 hores
Dibuix Tècnic99 hores
Volum
165 hores
Aplicacions Informàtiques99 hores
Formació i Orientació Laboral66 hores
Història de la Escultura99 hores
Projectes d’Escultura Aplicada a l’Espectacle165 hores
Materials i Tecnologia d’Escultura Aplicada a l’Espectacle132 hores
Taller de Buidatge i Modelat231 hores
Taller d’Estructures i Muntatges165 hores
Escultura Efímera198 hores
Taller d’Acabats Polícroms99 hores
Projecte Integrat99 hores
TOTAL2.000 hores

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts.
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat 
tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés que consta d’una part específica i una part comuna. Per fer-la cal:

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.
 • Tenir 18 anys o complir-los l’any en què es fa la prova, si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Proves d’accés

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior en arts aplicades a l’escultura, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 • Al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • L’escultura.
  • Les obres escultòriques de producció artística artesanal o industrial.
  • L’anàlisi de la documentació tècnica, la iconogràfica i l’organització dels recursos necessaris per a l’execució d’un projecte.
  • La realització de prototips.
  • La producció de mobiliari urbà i ornaments arquitectònics.
  • La conservació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic.
  • El manteniment dels equips tècnics.