fbpx
Procediments del vidre en fred

Procediments del vidre en fred

Aquests estudis capaciten per:

 • Realitzar la decoració de tota mena de peces de vidre mitjançant procediments en fred, a partir de la pròpia inventiva o d’un encàrrec professional determinat, resolent amb qualitat tècnica i artística els problemes que es presentin en el procés de realització.

 • Dominar les tècniques tradicionals i actuals del treball del vidre en fred, tall, talla, gravat, platinat, polit, acoblament, collage, així com els aspectes tècnics, artístics, artesanals i industrials que li són propis, organitzar i dur a terme el treball garantint la seguretat de les operacions i realitzant els controls de qualitat corresponents fins el perfecte acabat de la peça.

 • Conèixer i utilitzar adequadament els materials, maquinària, eines i estris específics de l’especialitat i realitzar el manteniment periòdic preventiu dels mateixos per a la pròpia seguretat i perquè els processos duts a terme no incideixin negativament en el medi ambient.

La durada és de 1.600 hores (1.475 en un centre educatiu i 125 hores en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 16:00 a 21:00.

Formació i orientació laboral

66 hores

Història de la cultura i l’art: vidre artístic

99 hores

Anglès tècnic

66 hores

Dibuix artístic

125 hores

Dibuix tècnic

66 hores

Volum

140 hores

Mitjans informàtics

33 hores

Obra final

66 hores

Formació en entorn professional

99 hores

Taller de tècniques de vidre en fred

583 hores

Hores de lliure disposició:

M11A Material, ciència i tecnologia aplicada al vidre

M11B Taller de vidre en calent

66 hores

66 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

125 hores

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents.
 • Haver superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés que consta d’una part comuna i d’una part específica. Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova. Només cal superar la part específica de la prova si:

 • Es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents.
 • S’ha superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • S’ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Proves d’accés

Part comuna

Part específica

Llistat de materials necessaris per realitzar la prova específica

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica d’arts plàstiques i disseny en Procediments del vidre en fred, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés).
 • Al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
  • Empreses del sector de les Arts Aplicades i de la producció de vidre i en aquelles altres que, emmarcades en altres sectors de producció industrial, requereixen els serveis d’aquest professional atès que utilitzen entre els seus components elements propis o afins de la producció de vidre.
  • Empreses i tallers de caràcter artesanal i artístic, ja siguin públics o privats, petits, mitjans i grans relacionats amb la producció de vidres artístics i el camp professional relatiu a l’ornamentació i a la producció sumptuària.
  • Professional independent, en règim de societat o associat en cooperativa.
  • Sota la direcció de tècnics de nivells superiors, d’aquest o d’altres àmbits acadèmics, per a l’execució de projectes que requereixin els serveis d’aquests professionals.
  • Realització de projectes de caràcter artístic creats per ell, per altres titulats o per artistes.
  • Equip de treball de vidre artístic per reproduir el Patrimoni Històric.