Gràfica Interactiva

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

 A l’acabar els estudis s’obtè el títol de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva.

La durada és de 2.000 hores (1.720 en un centre educatiu i 280 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’horari d’aquests estudis és de dilluns a divendres, de 16:00 a 21:00.

Fonaments de la representació i l’expressió visual99 hores
Fotografia99 hores
Història de la imatge audiovisual i multimèdia99 hores
Interfícies gràfiques d’usuari165 hores
Llenguatge de programació132 hores
Llenguatge i tecnologia audiovisual198 hores
Mitjans informàtics99 hores
Projectes de gràfica interactiva400 hores
Projecte integrat99 hores
Recursos gràfics i tipogràfics99 hores
Teoria de la imatge66 hores
Formació i orientació laboral66 hores
Formació pràctica en empreses estudis o tallers280 hores
TOTAL2.000 hores

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts.
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat 
tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny.
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés que consta d’una part específica i una part comuna. Per fer-la cal:

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.
 • Tenir 18 anys o complir-los l’any en què es fa la prova, si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Proves d’accés

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement).
 • Als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.
 • Al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva.
  • Disseny i desenvolupament web.
  • Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies.
  • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents.
  • Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció.